Intresseområden

Affärssystem

Affärssystem

Utmaningen med affärssystem sitter i dess syfte. Ett system ska vara anpassat efter företagets unika egenskaper och modulerna ska motsvara arbetsprocessernas behov - något som ofta är lika svårt att beställa som att utföra.

Vi har flera nätverk runt om i landet som berör eller har direkt fokus på affärssystemens frågeställningar. Här träffar du nya kollegor och tar del av deras kunskaper och erfarenheter av molntjänster, öppen källkod, marknadstrender och mycket annat.

Arkitektur

Arkitektur

I våra arkitekturnätverk delas erfarenheter av hur vi skapar rätt förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Här diskuteras systemkrav, design och hårdvarustruktur, men även affärsorienterade frågor som projekt, affärsmodeller och processer.

Arkitekturnätverken vänder sig främst till dig som är IT-, verksamhets-, eller affärsarkitekt men aktiviteterna är ofta öppna även för dig som vill satsa på yrket och/eller vill lära dig mer om området.

Avtal

Avtal

I och med IT-branschens snabba utvecklingshastighet finns en kontinuerlig efterfrågan på standardiserade avtal inom IT och IT-relaterade affärer. Problematiken berör de flesta områden och återkommer därför i många av våra nätverk och aktiviteter.

Dataföreningen erbjuder också förmånliga priser på avtalstjänster som Blankettbasen samt Stenberget med ett specialiserat avtalspaket för IT-konsulter.

Chefer IT-chef CIO

Chefer inom IT innehar ett specifikt ansvar bland annat för ett företags interna informationssystem och/eller det övergripande ansvaret för en organisations IT-användning. Som chef inom detta område ställs du ständigt inför specifika frågeställningar och utmaningar.

Fritid och kontakter

Genom kontakter med likasinnade blir det lättare att lära sig att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Detta genom såväl inspiration och motivation som praktiskt kunskapsutbyte. Med ett brett kontaktnät ökar möjligheterna till fler och mer långvariga affärsmöjligheter.

Företagare

Som företagare ställs man inför specifika problem och bästa sättet att lösa dem är att höra hur andra i samma situation har löst dem. Vill du bli, eller är du företagare? Genom att samverka och träffa likasinnade att utbyta erfarenheter med kan du förbättra din konkurrenskraft. Öka dina affärsmöjligheter och få kunskap du kan använda varje dag.

Grön IT

Grön IT handlar om hur man kan ändra sina arbetsrutiner för att minimera miljöpåverkan. E-fakturering, virtualisering av servrar med mera är exempel på vad man kan göra som företag. De flesta av dessa åtgärder är även synonyma med långsiktiga kostnadsbesparingar. Ändå har fler och fler företag, efter ett par års investerande, slutat anstränga sig. Vad kan vi göra för att implementera miljötänket ytterligare hos IT-företagen idag? Hur ser det ut på ledningsnivå? Och vad görs idag för att göra Grön IT effektivare?

Informationssäkerhet

IT-säkerhet fokuserar på hot och skydd mot en organisations värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara. Hotbilderna kan innebära allt från hackare och virus till oavsiktligt förstörd information från bl.a. anställda.

IT i vården

Hur kan IT användas för att förbättra vård och omsorg för patienter, personal och beslutsfattare? IT i vården handlar även om att underlätta informationstillgängligheten för sjuka personer innan de har nått vård; personer som behöver rådgivning eller boka tid och även anhöriga.

IT-juridik

IT-juridiken omfattar både traditionella rättsområden som avtals- och upphovsrätt och nya områden som uppkommer i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Gällande förutsättningar för redan satta lagar förändras ständigt på grund av utvecklingstempot och försvåras även av Internets gränslöshet, vilket gör att allt högre krav ställs på IT-juridiken och dess utformande.

ITIL

Med hjälp av Information Technology Infrastructure Library (ITIL) kan du certifiera och därmed kvalitetssäkra din yrkeskunskap inom IT Service Management.

ITIL är en praxis innehållande sammanställd erfarenhet av implementeringsprocesser och rutiner som kan generera kostnadseffektiva och kvalitativa IT-tjänster för din verksamhet. Alla typer och storlekar på organisationer och företag kan dra nytta av ITIL:s dokumentation i sina förändringsprojekt.

Karriär

Karriär

Genom kontakter med likasinnade blir det lättare att lära sig att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Detta genom såväl inspiration och motivation som praktiskt kunskapsutbyte. Med ett brett kontaktnät ökar möjligheterna till fler och mer långvariga affärsmöjligheter.

Kompetensutveckling

Dataföreningen erbjuder en mängd utbildningar via våra dotterbolag, DF Certifiering, DF Kompetens och Datakörkortet.

Genom ett medlemskap i Dataföreningen får du tillgång till alla våra nätverk där kompetensutvecklingen är själva drivkraften!

Kvalitét metoder och processer

Förmågan att tillfredställa och helst överträffa kundens krav och behov är essentiell oberoende vilken tjänst man förmedlar. Inom projektledning åstadkommer man detta dels om arbetet med metoder och rutiner som t.ex. riskminimering (minirisk), dels genom beslutandet kring och utförandet av återkommande aktiviteter (processer) under projektets gång.

Ledarskap

Ledarskap handlar om ansvar för organisering av arbete med hjälp av bl.a. beslutsamhet, coachning och konflikthantering. Olika krav från skilda led inom organisationen hör till arbetsbeskrivningen och att skilja mellan rollen som chef och relationen till sina medarbetare som ledare är inte alltid självklart. Detta tillsammans med en mängd andra utmaningar gör ledarskapet till ett mångfaldigt uppdrag med ständigt nya rön att ta del av.

Mobilitet

Mobilitet

Förmågan att kunna använda en funktion utanför fasta gränser och fungera samtidigt som man fysiskt förflyttas blir allt viktigare. Mobil teknologi efterlyses och utvecklingen går ständigt framåt. Vilka nya utmaningar ställs vi inför och vad blir nästa trend?

Molntjänster

Molntjänster

Cloud computing är ett samlingsbegrepp för olika kategorier av tjänster som tillhandahåller skalbar datorkraft över internet. Svenska termer är ”datormoln” eller bara ”molnet”.

Det finns ännu ingen enhetlig definition av vad datormoln är eller vilka tjänster som kan kvalificera som så kallade ”molntjänster”. Nivån på tjänsterna varierar idag från emulering av serverplattformar (Infrastruture as a Service (IaaS) eller Platform as a Service (PaaS)) till kompletta applikationer (Software as a Service (SaaS))

Projekt

För ett lyckat projekt krävs både god planering och bra kommunikation. Hur planerar man på bästa sätt och hur undviker man fallgroparna? Vilka metoder ska man använda?

Sociala nätverk

Likasinnade kollegor är oftast likasinnade även privat. Så varför begränsa sitt nätverkande till innanför arbetsplatsens väggar? Även om ens sociala nätverk inte är synonymt med ens professionella, så utesluter det ena inte det andra. Det är otalet arbetstillfällen som har skapats genom personliga kontakter och förstås en hel del privata förhållanden som uppstått genom arbetet.

Strategi

Införande av strategi/IT är en kritisk fråga. Strategi har mer och mer blivit styrningsfråga. Vilket betyder att strategi allt mer omfattar medel för att leda, styra och realisera uttalade mål och visioner. Strategi är ett sätt att uppnå vision. Förr innehöll strategi mål, vision och ev. utvecklingsprojekt. Strategiska planer innehåller färdväg till att uppnå visionen.

Student

Redan som student är det viktigt att bilda nätverk och engagera sig. Inom Dataföreningen får man kunskaper från de som har erfarenhet och kontakter som kan vara värdefulla i framtiden.

Systemförvaltning

Systemförvaltning är att utforma, vårda och uppdatera system inom en organisation. Betydelsen av och förståelsen för systemförvaltning har ökat och dess prioritering inom företag ökar. Överlämning mellan projekt (utveckling) till förvaltning får allt oftare hög prioritet. Men varför ligger fortfarande så mycket fokus på utveckling när den största summan pengar spenderas i förvaltningen?

Tekniker och metoder

Valet av tekniker och metoder innebär alltid ett bekymmer oavsett vad det aktuella projektet/uppdraget innebär och man vet sällan om valt rätt förrän arbetet är utfört. Genom att ta del av andras erfarenheter och resultat av olika val kan man få en tydligare översikt och en avsevärt rikare förkunskap.

Test och kvalitetssäkring

För att säkerställa kvalitet i det man förmedlar (vara, tjänst, teori, etc.) krävs självklart att detta testas. Finns det metoder och processer som kan säkerställa kvalitén? Med de ökade kraven på säkerhet och de allt mer komplexa system som utvecklas ökar även kraven på test och kvalitetssäkring.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ett begrepp som ofta används i samband med att nya verksamheter startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller lite större förändringar i allmänhet som sker inom organisationen. Utvecklingen berör verksamhetens mål och visioner samt dess strategi och taktik. Hur kan verksamhetsutvecklingen stödja företag att bli/förbli konkurrenskraftiga och skapa tillväxt?

Webb

Webben är ett hypertextsystem som distribueras via nätverket Internet (många använder dessa synonymt). Utvecklingen av webben är i princip konstant och har som syfte att öka t.ex. tillgänglighet och användarvänlighet hos användaren. Här utgör webbläsaren den största aktören. Bakom kulisserna handlar det bl.a. om webbstandarder som HMTL och CMS, administrationssystem för konstruktionen av t.ex. hemsidor.

Öppen källkod

Öppen källkod innebär att ett datorprograms källkod görs tillgänglig för alla att läsa, modifiera och vidaredistribuera. Det betyder att användaren kan anpassa programmet efter sina egna behov och dela med sig av sina modifikationer till andra användare. Även till upphovsmannen som i sin tur kan välja att tillämpa dem på den offentliga versionen. Detta gör att programmet kan utvecklas både av upphovsmannen och – eller enbart – av användarna själva.